Lista Aktualności Lista Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ

Złotoryja, 19.02.2014 r.

 

Zn.spr.: NU-76- 2P/2014

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Złotoryja ogłasza drugi  pisemny przetarg nieograniczony  w roku 2014 na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, w niżej wymienionych lokalizacjach:

Lp.

Leśnictwo

Gmina

Obręb ewid.

Nr ewid. działki

Oddział, pododdział

Pow. działki [w ha]

Rodzaj użytku

Klasa gleby

Cena minimalna netto za 1 rok dzierżawy

1

Okmiany

Chojnów

Osetnica

324/295

295 i

2,4600

R

V

227,76

2

Proboszczów

Świerzawa

Rząśnik

469/446

210 j

1,8638

Ps

III

398,22

3

Proboszczów

Świerzawa

Rząśnik

469/446

210 k

0,6100

R

III b

147,71

4

Proboszczów

Świerzawa

Rząśnik

469/446

210 l

0,2400

Ł

III

51,28

5

Proboszczów

Świerzawa

Rząśnik

210/130

210 h

0,3200

Ł

III

68,37

6

Proboszczów

Świerzawa

Sokołowiec

206/605

206 c

0,6100

Ps

VI

30,41

7

Nowy Kościół

Świerzawa

Nowy Kościół

153/517

153 o

0,5600

Ps

III

119,65

8

Rzeszówek

Świerzawa

nr 1

424/44

144 o

0,4765

R

IV a

95,02

9

Rzeszówek

Świerzawa

nr 1

424/44

144 p

0,8224

Ps

IV

117,14

10

Rzeszówek

Świerzawa

nr 1

424/44

144 r

0,2872

R

IV b

51,14

 

1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu,

c) rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić - według danych z powyższej tabeli,

d) ofertową wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza netto,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy

2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją: "Przetarg nr 2 na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2014" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Złotoryja ul. Staszica 18,

59-500 Złotoryja w terminie do dnia 11 marca 2014 roku do godziny 10:00. Na kopertach zawierających oferty powinny znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2014 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja, w świetlicy.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

6. Nadleśnictwo Złotoryja zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

a) nie wpłynęła żadna oferta,

b) żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,

c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.

8. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie,

b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia o przetargu

c) uczestnik przetargu nie zaoferował przynajmniej wywoławczej wysokości czynszu.

9. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

10. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę w/w gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 31 marca  2014 roku.

Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Specjalista Służby Leśnej – Jolanta Obuchowicz pod telefonem 514 600 621 lub (76) 87 88 307 w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.

Regulamin przetargu, formularz ofert na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Złotoryja.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja

mgr inż. Jacek Kramarz

 

 

…………………………………

(Podpis i pieczęć Nadleśniczego)